Privacyverklaring reisverzekeringen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens bij het aanvragen en in gebruik nemen van onze reisverzekeringsproducten. Wij houden ons strikt aan alle geldende bepalingen inzake gegevensbescherming, met name aan de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en beschermen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Lifecard Travel Assistance Nederland (hierna ook "LTA").

LTA is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Lifecard Travel Assistance Nederland

Bergweg Zuid 132, 2661CW Bergschenhoek

Telefoon: +31 (0) 10 3133950
e-mail: info@lta-reisdekking.nl
Web: www.lta-reisdekking.nl

LTA beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming. Deze kunt u per post of e-mail bereiken via onderstaande gegevens onder vermelding van 'Functionaris voor gegevensbescherming'.

Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH

Besselstraße 25, 68219 Mannheim

Telefon: + 49 (0) 621 12832-20

Telefax: +49 (0) 621 12832-22

E-Mail: info@lta-reiseschutz.de

Web: www.lta-reiseschutz.de

Soorten persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

In het kader van aanvragen voor onze reisverzekeringsproducten verzamelen en verwerken wij de door u verstrekte en
daarmee verband houdende gegevens. Dit zijn onder andere:

  • aanvraaggegevens: Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens incl. telefoon- en faxnummer, e-mailadres, geboortedatum), de voor- en achternaam van medeverzekerden incl. hun geboortedatum, informatie over de reis, inclusief de duur, de door u gekozen reisverzekeringsproducten en gegevens over het verzekeringscontract, met name klant- en verzekeringsnummers en looptijd;
  • betalingsgegevens: Rekeninghouder, kredietinstelling, IBAN, BIC en een eventuele handtekening.

De verwerking van uw aanvraag- en betalingsgegevens wordt uitgevoerd om het contract inzake reisverzekeringsproducten af te sluiten of uit te voeren op grond van artikel 6 lid 1 onder b AVG. Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken (wat met name het geval kan zijn op grond van handelsrechtelijke en fiscale bewaarplichten), wordt de verwerking uitgevoerd conform artikel 6 lid 1 onder c AVG.

Daarnaast zullen wij de door u in de aanvraag opgegeven naam en e-mailadres gebruiken om u promotionele informatie over onze eigen gelijksoortige diensten toe te sturen. De verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden vindt plaats in het kader van ons (commercieel) bedrijfsbelang, op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG. Voor deze verwerking kunt u ten allen tijde bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@lta-reisdekking.nl of door te klikken op de betreffende link in iedere e-mail.

In het kader van schadeaangiften verzamelen en verwerken wij de door u in het rapport verstrekte gegevens, afhankelijk van de door u gekozen reisverzekeringsproducten. Dit zijn onder andere:

  • gegevens in de schadeaangifte: Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens incl. telefoon- en faxnummer, e-mailadres, geboortedatum), bankgegevens (rekeninghouder, kredietinstelling, IBAN, BIC), reisgegevens (reden, begin en einde, bestemming, gegevens over de accommodatie), gegevens over gemaakte kosten (bedragen, opstellers van facturen, gegevens, betalingswijzen, gedupeerden), gegevens over het incident en de schade (beschrijving en details van het incident, inclusief datum en tijd, eventuele getuigen en details van gedragingen tijdens het voorval), gegevens over andere verzekeringscontracten (gegevens over de (omvang van de) verzekering, ledennummers);
  • gezondheidsgegevens: Gegevens over uw gezondheid en de gezondheid van derden (verwondingen, ziekten, ziekteverloop, eerdere ziekten).

De verwerking van uw gegevens in de schadeaangifte vindt uitsluitend plaats om de verzekerde gebeurtenis te controleren en af te handelen in het kader van de uitvoering van het contract inzake reisverzekeringsproducten conform artikel 6 lid 1 onder b AVG. Wij verwerken gezondheidsgegevens en alle andere gegevens die behoren tot de bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform artikel 9 AVG uitsluitend ter controle en afhandeling van de verzekerde gebeurtenis op basis van uw apart en uitdrukkelijk gegeven toestemming op grond van artikel 9 lid 2 onder a AVG, of op grond van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst (artikel 30 lid 3 onder b UAVGIt should be UAVG which stands for: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.).

Doorgifte van uw gegevens

Als verzekeringsagent sluiten wij groepscontracten af met verzekeraars ten gunste van derden. De derde in dit geval bent u als verzekerde. Daarom geven wij uw aanvraag-, aangifte- en gezondheidsgegevens door aan de verzekeraars en hun dienstverleners zodat zij hun diensten kunnen verlenen. Meer informatie vindt u ook in de toestemmingsverklaringen die u hebt afgegeven. De aan ons verbonden verzekeraars zijn momenteel:

HDI Global Specialty SE
Podbielskistraße 396, 30659 Hannover
Ingeschreven bij het Amtsgericht Hannover, HRB 211924

MOS medical helpline GmbH,
Unterer Dürrenberg 26, 82418 Murnau

ADLER Versicherung AG
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens voor het behandelen van claims en het uitgeven van polissen door aan de gevolmachtigde agent van HDI Global SE. Dit is momenteel:

Gaede & Glauerdt Assecuradeur GmbH & Co.KG
Herrengraben 3, 20459 Hamburg
Handelsregister: Gerechtshof van het district Hamburg, HRA 42334

Verzekeraars en dienstverleners kunnen deze informatie op hun beurt doorgeven aan herverzekeraars, andere verzekeraars, centrale informatiesystemen, artsen en assurantietussenpersonen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de verzekeraar.

Daarnaast maken wij in het kader van gegevensverwerking gebruik van externe dienstverleners met name uit de IT- en betaaldienstensector. Zij verwerken uw aanvraag-, aangifte- en betalingsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor andere dan de hier beschreven doeleinden. Momenteel zijn deze dienstverleners met name:

M&P Customer Care GmbH,
Nikolaus-Dürkopp-Str. 14-16, 33602 Bielefeld
(Dienstverlener voor de administratie van klantgegevens)

Daarnaast kunnen we uw aanvraag-, aangifte- en gezondheidsgegevens ook doorgeven aan andere ontvangers, waaronder overheidsinstellingen om te voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen, consultants of aan ons gelieerde bedrijven in de Lifecard Travel Assistance-groep. Er vindt geen overdracht van uw gegevens plaats aan een instantie buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij slaan de gegevens uit uw aanvraag en schademelding en uw gezondheidsgegevens alleen op voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of verwerkt. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden uw persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften vernietigd.

Uw rechten

U heeft jegens ons meerdere rechten waarover u meer informatie vindt in artikel 15 tot 21 AGV en in de privacyverklaring op onze website. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen (ook zonder formaliteiten) via de contactgegevens weergegeven aan het begin van deze privacyverklaring.

  • U heeft het recht om elke toestemming die u ons heeft gegeven te allen tijde te herroepen (als wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens) met werking voor de toekomst.
  • U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen of en welke gegevens van u door ons worden verwerkt. Bovendien kunt u kosteloos een kopie van deze gegevens bij ons opvragen en vragen om rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens.
  • U kunt ook altijd van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens direct wissen wanneer ze voor het bovengenoemde doel niet meer nodig zijn door uw toestemming te herroepen of bezwaar te maken tegen de (onrechtmatige) verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat uw recht op gegevenswissing kan worden beperkt door wettelijke voorschriften. Daartoe behoren met name de beperkingen die worden genoemd in artikel 17 AVG. U kunt eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als u de juistheid van uw gegevens betwist of als de verwerking onwettig is, maar u weigert de gegevens te laten verwijderen.
  • U heeft ook recht op beperking als uw gegevens niet langer nodig zijn voor het bovengenoemde doel, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als u overeenkomstig de bovenstaande leden een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op door u gegeven toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst, heeft u het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen. De uitoefening van dit recht tast uw recht op gegevenswissing niet aan.
  • Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.