Algemene voorwaarden en informatie over het gebruik van de website

Toepasselijkheid / algemene informatie
 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing op het aanbieden van de website door Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für
  Reiseschutz mbH (hierna te noemen “LTA”) en het gebruik ervan door de belanghebbende (gebruiker), alsmede op andere diensten die door LTA worden
  geleverd. Algemene voorwaarden van de gebruiker die deze AV aanvullen of ervan afwijken, zijn niet van toepassing.
 2. De informatie op deze website wordt voortdurend door LTA gecontroleerd en bijgewerkt. Ondanks alle zorgvuldigheid
  kunnen er in de tussentijd wijzigingen optreden. LTA kan daarom niet garanderen dat de verstrekte informatie actueel, juist en volledig is.
 3. Met name de afbeeldingen en informatie die los van de aanvraagprocedure voor toelating op de website van LTA zijn gepubliceerd, hebben geen adviserende functie. Ze zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verstrekken.

Diensten van LTA
 1. LTA heeft als verzekeringnemer groepsverzekeringscontracten afgesloten met verzekeraars inzake reisverzekeringen ten behoeve van klanten als verzekerde personen. LTA regelt de dekking van de reisverzekering onder deze groepsverzekeringscontracten voor de verzekerde personen. LTA is in het Versicherungsvermittlerregister [register van verzekeringsagenten] ingeschreven als gevolmachtigd agent een vergunning conform artikel 34d lid 1 Gewerbeordnung (“GewO”) [Duits Wetboek van Koophandel]] en is tevens in Nederland bevoegd om actief te zijn als gevolmachtigd agent op grond van artikel 2:94a Wet op het financieel toezicht ("Wft") en is als zodanig werkzaam.
 2. LTA neemt de melding van verzekeringsclaims aan. De beslissing of, hoe en wanneer een schadegeval wordt toegekend, wordt uitsluitend door de desbetreffende verzekeraar genomen. LTA is niet bevoegd om verzekeringsclaims toe te kennen en met name niet om namens de verzekeraar toezeggingen te doen in verband met de toekenning van verzekeringsclaims. Verklaringen van LTA met betrekking tot verzekeringsclaims of schaderegelingen zijn slechts aanbevelingen of een toelichting en zijn bedoeld ter illustratie en zijn daarom op geen enkele wijze juridisch bindend. LTA verleent geen juridische bijstand.

Auteursrechten en merkenrechten
 1. Alle door LTA gebruikte afbeeldingen zijn beschermd door wereldwijde licentierechten van de databank (naam hier niet genoemd) die de afbeeldingen aan LTA levert. De auteursrechten en alle andere rechten berusten bij de fotodatabank. Door middel van een licentieovereenkomst verkrijgt LTA slechts publicatierechten, terwijl alle andere rechten berusten bij de fotodatabank.
 2. Alle rechten op programma’s, diensten, processen, software, technologie, merken, uitvindingen, databanken en op alle andere materialen die tot de website van LTA behoren, berusten bij LTA of derden. Het gebruik van alle programma’s en hun content, materialen en merken is slechts toegestaan in het kader van het aanbod van LTA. Reproductie van programma’s, diensten, processen, software enz. - voor welk doel dan ook - is verboden.
 3. De door LTA op de website geplaatste content (bijv. video, bewegende beelden en mediamateriaal) genieten auteursrechtelijke bescherming en zijn het intellectuele eigendom van LTA en/of derden. Deze mogen niet worden geschonden en worden uitsluitend in het kader van het aanbod van LTA voor gebruik beschikbaar gesteld. Het gebruik van deze content buiten het kader van het aanbod van LTA is verboden. Content mag noch voor privégebruik noch voor commercieel gebruik worden opgeslagen, gekopieerd, gewijzigd, bewerkt of aangepast.

Beperking van de aansprakelijkheid

LTA is slechts aansprakelijk overeenkomstig de volgende bepalingen:
 1. Elke vordering tot schadevergoeding en/of kostenvergoeding - ongeacht de rechtsgrond - wegens licht nalatige schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen is uitgesloten. Essentiële contractuele verplichtingen in deze zin zijn contractuele verplichtingen waarvan de schending het doel van het contract in gevaar brengt en/of waarvan de nakoming noodzakelijk is voor de deugdelijk uitvoering van het contract en/of op de naleving waarvan de contractpartner rechtmatig moet kunnen vertrouwen. In het geval van een licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen is LTA alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, voor de overeenkomst typische schade waarmee bij het sluiten van de overeenkomst rekening moest worden gehouden gelet op de op dat moment bekende omstandigheden. Bovendien is LTA in dit geval niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade.
 2. Bovenstaande regelingen laten de aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid voor opzet, grove nalatigheid, kwade trouw, aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit verwijtbaar letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid, aansprakelijkheid conform afdeling 10 boek 6 Burgerlijk Wetboek ("BW") en aansprakelijkheid voor kwaliteits- en duurzaamheidsgaranties (artikel 7:17 BW), toezeggingen en/of andere garanties onverlet.

Gegevensbescherming / Gegevensverwerking

De gegevens van de klant die nodig zijn voor het afhandelen van de opdracht worden opgeslagen en, indien nodig voor het afhandelen van de opdracht, verwerkt en gebruikt.

Voor meer informatie, met name over de rechtsgronden van de gegevensverwerking en de rechten van de betrokken personen, verwijzen wij naar onze privacyverklaring, die kan worden geraadpleegd op www.lta-reisdekking.nl/nl/datenschutz/

Geschillenbeslechting / toepasselijk recht
Conform § 214 VVG juncto VVG-Schlichtungsstellenverordnung is LTA verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures. De volgende instantie is bevoegd:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
 1. De EU-commissie biedt sinds het eerste kwartaal van 2016 een internetplatform aan voor geschillenbeslechting via internet (het zgn. “ODR-platform”). Het ODR-platform is bedoeld als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online-aankoopcontracten en online-dienstverleningscontracten. Het ODR-platform is via de volgende link toegankelijk: www.ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van een leemte of ongeldige bepalingen komen de partijen een geldige bepaling overeen die de economische strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert, voor zover er geen aanvullende interpretatie van het contract mogelijk is.
 3. Het recht van Nederland is van toepassing, voor zover dit niet in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de voorschriften inzake consumentenbescherming.